Adatvédelmi tájékoztató, nyilatkozat

 

Kérem, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót annak érdekében, hogy megértse, az Európai Unós adatvédelmi rendelet ( GDPR ) és a hatályos jogszabályok kapcsán hogyan kezelem a személyes adatait, és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

A vállalkozásom fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató, nyilatkozat bármikori megváltoztatására, abban az esetben, ha a rendeletben, a törvényben, a vállalkozásom adataiban változás következne be.

Ha a változás olyan információkat érint, amik miatt Önt kötelezően értesíteni szükséges, azt haladéktalanul megteszem. Tájékoztatom Önt, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ( NAIH ), a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a vállalkozásomat, mint adatkezelőt.

A vállalkozásom a hatóságok részére-abban az esetben, amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte- személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. Személyes adatai ( vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) akkor kerülhetnek a kezelésembe, ha Ön azt a tudomásomra hozza a következő lehetőségeken keresztül: Facebook, Viber, levelezőrendszerek, telefonon, élőszóban, emailben, Instagram. Telefonszámára, e-mail címére és nevére kizárólag időpont egyeztetés céljából van szükségem. (személyes adatkezelés )

Gyakran előfordul, hogy a kezelés, sminktetoválás során Ön egészségügyi információkat, azaz különleges adatokat oszt meg velem, egészségügyi adat, fertőző betegség, cukorbetegség, beépített készülék, műtétek stb. Ezeket harmadik fél számára nem adom át.Pércsiné Török Edit Dóra egyéni vállalkozó– továbbiakban Vállalkozás – jelen adatvédelmi tájékoztató, nyilatkozat közzététele útján tesz eleget az érintettek személyes adatok kezelésére vonatkozó, a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE által előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségének, amelynek értelmében a Rendelet vonatkozó cikkei szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell az adatkezeléssel érintettek rendelkezésére bocsátani.

A Vállalkozás tájékoztatja az érintettet, hogy személyes adatainak kezelése körében adatkezelőnek minősül. Pércsiné Török Edit Dóra egyéni vállalkozó, továbbiakban: adatkezelő tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, és a biztonságos adatkezelésre. Az adatkezelő a vendégek adatait adatkezelésre nem adja át további személynek, személyeknek, akik adatfeldolgozónak minősülnek, hanem saját maga kezeli. Az adatkezelő a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok alapján kerül kialakításra: – 1995. évi CXIX. törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név –és lakcím adatok kezeléséről – 2001. évi CVII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről – 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól – 2011. évi CXII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és infoszabadságról – 2016/679/ EU rendelet, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről. Az adatkezelő vállalja a a jelen szabályzat egyoldalú betartását, és kéri, hogy ügyfelei is fogadják el a a a szabályzat rendelkezéseit. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatot megváltoztassa, ez esetben a módosított szabályzatot nyilvánosan közzéteszi. A weblap látogatóinak adatai Az adatkezelő az általa üzemeltetett weboldal látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít.

AZ ADATFELDOLGOZÓ ÉS ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE Az adatok feldolgozásához nem veszek igénybe külsős adatfeldolgozót.

NÉV: Pércsiné Török Edit Dóra EV. egyéni vállalkozó (Púder Szépségszalon )
TULAJDONOS: Pércsiné Török Edit Dóra ,
TELEPHELY:4026,Debrecen,Mester u. 37.fsz 2.
SZÉKHELY: 4177,Földes,Kinizsi u 10/A.
ADÓSZÁM: 61459850-1-29 ,
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM:3485659
TELEFON: +36 70-5155279
ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ NEVE: Pércsiné Török Edit Dóra
KÉPVISELŐ NEVE: Pércsiné Török Edit Dóra
E-MAIL: torokdorakozmetika@gmail.com
WEBOLDAL: http://kozmetikadebrecen.hu
FACEBOOK: :Púder szépségszalon ,
INSTAGRAM:puderszepsegszalon1 ,
TEVÉKENYSÉG: kozmetikai szolgáltatás

Adatkezelési irányelvek Jogait tiszteletben tartom, kéréseit a jogszabályban rögzített határidőkön belül teljesítem, ezt kijelentem. Továbbá az adatait a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelem. Szolgáltatásaim Fizetés Törvényi előírások miatt személyes adatai egy részét és a kiállított számlákon szereplő adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelő ideig őrizzük meg. ( legalább 10 évig, maximum 15 évig az utolsó kiállítástól számítva. ) Púder Szépségszalon Részletes Adatkezelési Tájékoztató Hozzájáruló nyilatkozat személyes adataim kezeléséhez A szépségszalon és kozmetika felületein ( weboldalam, Facebook, hirdetések, Instagram, Viber ) történő látogatás, feliratkozás során megadott adataim kezeléséhez önkéntes és kifejezett hozzájárulásomat adom. Adataim rögzítésével egyidejűleg kijelentem, hogy 18. életévemet betöltöttem, cselekvőképes személy vagyok. Jogi személyt, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetet képviselek, mint egyéni vállalkozó, és az általam képviselt személy ill. szervezet képviseletére és a jelen tájékoztató szerinti adatkezeléshez és adatfeldolgozáshoz szükséges hozzájárulás megadására felhatalmazott, jogosult személy vagyok.

Nyilatkozom, hogy különleges személyes adatot sem a regisztráció során, sem később, semmilyen formában nem bocsátok rendelkezésre. Különleges személyes adatnak minősül többek között a faji,- etnikai származás, politikai vélemény, vallási,- és világnézeti hit, szakszervezeti tagság, genetikai vagy biometriai adatok, amelyek alkalmasak a személyi beazonosításra, egészségügyi adatok, vagy a szexuális élettel illetve szexuális irányultsággal kapcsolatos adatok Nyilatkozom, hogy személyi azonosításra alkalmas számot-teljesség igénye nélkül, például. útlevélszám, személyi szám, személyi igazolvány szám, lakcímkártya sorszám, jogosítvány sorszám stb.- nem bocsátok rendelkezésre. Mivel munkavállalót foglalkoztatok, és tanulói szerződésekkel tanulókat, ezt fontosnak tartom kinyilatkoztatni. Hozzájárulásommal tudomásul veszem, hogy a Púder Szépségszalon szépségszalon és kozmetika számomra a tevékenységi körével összefüggő reklám tartalmú leveleket, tájékoztatókat küldhet és telefonon kereshet. Az adataim kezeléséhez adott hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, a tájékoztatóban megadott módokon. pl. megkeresés e-mailben.

I. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Szabályzatunkban az adatvédelmi szakkifejezések a következő jelentőséggel bírnak:

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják;

5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

13. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.

II. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE Személyes adat akkor kezelhető, ha: a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, és az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt adatokat harmadik félnek nem adom meg, csak ha erre a törvényben meghatározott módon az érintett hozzájárul. Adatkezelő által gyűjtött, kezelt adatok: -vendégek neve, címe, telefonszáma, e-mail címe -alkalmazott kezelések típusai, felhasznált anyagok listája -allergiák, betegségek -otthoni ápoláshoz használt anyagok listája -Visszahívás kérésnél: név, e-mail cím, telefonszám -Számlázásnál: név, lakcím

III. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA Az adatkezelő a tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben, törvényben vagy önkéntes hozzájáruláson alapul. Egyes esetekben az adatkezelés, hozzájárulás hiányában egyéb jogalapon vagy a rendelet 6. cikkén nyugszik.

1. Az érintett hozzájárulása A személyes adatok kezelésének jogszerűségének az érintett hozzájárulásán kell alapulnia, vagy valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkeznie. Az érintett hozzájárulása alapján történő adatkezelés esetén az érintett a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását a következő formában adhatja meg: a) írásban, személyes adatkezeléshez hozzájárulást adó nyilatkozati formában, b) elektronikus úton, a Vállalkozás internetes weboldalán megvalósított kifejezett magatartásával, jelölőnégyzet kipipálásával, egyértelműen jelzi. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

2. Szerződés teljesítése Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A szerződés teljesítéséhez nem szükséges személyes adatok kezeléséhez való érintett hozzájárulás nem lehet feltétele a szerződéskötésnek.

3. Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, vagy az érintett, illetve más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme Az adatkezelés jogalapját jogi kötelezettség teljesítése esetén törvény határozza meg, így az érintett hozzájárulása az személyes adatainak kezeléséhez nem szükséges. Az adatkezelő köteles tájékoztatni az érintettet az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról az adatkezelő személyéről, továbbá a jogairól, a jogorvoslati lehetőségekről. Az adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése címén az érintett hozzájárulásának visszavonását követően jogosult kezelni azon adatkört, amely valamely rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése végett szükséges.

IV. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE Egyéni vállalkozóként 1 fő munkavállalót foglalkoztatok.)

V. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI, AZ ÖN JOGAI

1. Tájékoztatáshoz való jog Kérheti, hogy tájékoztassam az általam kezelt személyes adatairól, hozzáférést kérhet ezekhez az adatokhoz.

2. Hozzáférés joga Az érintett jogosult arra, hogy adatainak kezelésére irányuló tevékenység megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő információkról.

3. A helyesbítéshez való jog Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

4. A törléshez való jog Az érintett jogosult arra, hogy kérje a nyilvántartásból való törlést.

VI. AZ ÉRINTETT PANASZTÉTELHEZ ÉS JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOGA

1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog:

(1) Az érintett a Rendelet 77. cikke alapján jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.

(2) Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410 www: http://www.naih.hu email: ugyfelszolgalat@naih.hu

(3) A felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

2. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog:

(1) Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

(2) Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a Rendelet 77. cikke alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

(3) A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. (4) Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

3. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog:

(1) A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

(2) Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve. Adatkezelés elvei: Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt a törvény elrendeli. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség, és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen nyilatkozat, és tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli. A szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az adatkezelő az érintett felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel. Az adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen tájékoztatóban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. A 18. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatait nem kezeljük. Bizalmas adatkezelés: A rögzített adatokat bizalmasan kezeljük, és mindent megteszünk az adatok biztonsága érdekében.

Sosem fogjuk marketing célokra értékesíteni, vagy kölcsönadni személyes adatait harmadik félnek. Idézésre, bírósági határozatra, vagy jogi eljárás keretében szükség esetén átadhatjuk személyes adatait és más vonatkozó információkat. Adattovábbítás: Jogosult és köteles vagyok minden olyan rendelkezésre álló és általam szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására engem jogszabály, vagy jogerős hatósági kötelezés kényszerít. Tájékoztató frissítése, jogszabály változások követése:

A tájékoztatót, nyilatkozatot az adatkezelő folyamatosan felülvizsgálja, és hatályosítja a jogszabályi környezet változásainak és a hatósági elvárásoknak megfelelőn, erről a weboldalon tájékozódhat. Jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

A szabályzat időbeli hatálya 2018. május 25-től visszavonásig tart.